Služby

 Elektrická požiarna signalizácia, EPS

ide o zariadenie patriace do kategórie požiarnotechnických zariadení slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, príp. aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru a ovládanie hlasovej signalizácie požiaru.
Úlohou je skoré varovanie osôb pred vznikajúcim požiarom.
Naša spoločnosť realizuje EPS systémy od renomovaných výrobcov: Honeywell, Tyco, BOSCH, Schrack

Hlasová signalizácia požiaru, HSP

Ozvučenie objektov slúži v prvom rade na zaistenie bezpečnej evakuácie rozsiahlych objektov pri akomkoľvek nebezpečenstve. Spoločne s inými bezpečnostnými systémami, napr. EPS a pod. má za úlohu včasným varovaním pri vznikajúcom nebezpečenstve zabezpečiť ochranu osôb a majetku.

Elektrický zabezpečovací systém, EZS

Elektrické zabezpečovacie systémy alebo často nazývané aj ako Poplachové systémy na hlásenie narušenia PSN.

Systémy EZS zabezpečujú elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu. Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu.

Spoločnosť AV COM, spol. s r.o. na základe dlhoročných skúseností realizuje bezpečnostné systémy pre najnáročnejších klientov z oblasti rezortov a privátnych sídiel. Hlavný dôraz je kladený na neustále vzdelávanie a získavanie nových informácií na základe ktorých je možné náročným klientom ponúknuť optimálny systém zabezpečenia objektu.

Štruktúrované kabeláže a optické siete

Základom komunikačnej infraštruktúry „ inteligentných budov“ je štruktúrovaná kabeláž, ktorá zabezpečuje prenos dát, hlasu a obrazu po tej istej fyzickej kabeláži. Káblové rozvody sú ukončené v zásuvkách a v prepojovacích paneloch, ktoré sú umiestnené v dátových rozvádzačoch spolu s aktívnymi prvkami, riadiacimi a zabezpečujúcimi prístup k internetu, hlasovým službám a dátam. Pomocou súčasných systémov je možné realizovať pevné dátové spojenia so životnosťou je 25 – 30 rokov s parametrami umožňujúcim prispôsobeniu sa budúcim definíciám prenosových a komunikačných protokolov, je možné deklarovať vysokú variabilitu umožňujúcu budúce zmeny a presun technológie siete pri organizačných zmenách.

Kamerové systémy a priemyselná televízia

Kamerové systémy slúžia na elektronickú ochranu objektov, využívajú sa na doplnenie funkcionality elektronických zabezpečovacích systémov, ale i ako zariadenia pre kontrolu výrobných liniek a iných procesov. Vytvárajú obrazový záznam sledovaného priestoru. V súvislosti s veľmi rýchlym rozvojom digitálneho spôsobu snímania a záznamu obrazu (IP) sa už veľmi často nejedná o samostatný systém, ale o integrované zariadenie systémov EZS alebo dátových a telekomunikačných systémov. Obraz je prenášaný dátovou infraštruktúrou (IP kamery, kamerové IP servery), nahrávaný vo forme vysokokvalitného digitálneho videa. Existuje tiež možnosť diaľkového sledovania kamier (telefón, internet), videoarchivácie a vyhľadávania záznamov a multi- kamerového obrazu. U ponúkaných systémoch je možné polohovanie kamier z obrazovky PC, využitie vnútorných a vonkajších kamier, kamier s nočným videním a pod. Pre zabezpečenie ochrany objektov je možné využiť rôznu úroveň zabezpečenia, v závislosti od dôležitosti a významu sledovaného objektu – od ekonomických až po HiTec riešenia.

Prístupové a dochádzkové systémy

Systém kontroly vstupu zabezpečuje monitoring a kontrolu pohybu osôb v objekte podľa určitých, vopred stanovených podmienok. Systémy slúžia k riadeniu prístupu osôb do jednotlivých priestorov, respektíve prideľujú prístup oprávneným osobám do určitých priestorov. Zariadenia riadiace a monitorujúce jednotlivé vstupy (turnikety, brány, závory, čítačky) sú ovládané bezkontaktnými čipovými kartami, čipovými kľúčmi, biometrickým údajom alebo na základe hlasového alebo iného vstupu . Princíp spracovania informácie je verifikácia so vzorkou kódu, ktorý je priradený k jednotlivým osobám, ktorých pohyb sa v objekte predpokladá.